Sonndu

jangu

Sonndu

Sonndu, sonndu, sonndu. Sonndu, sonndu, sonndu. Sonndu, sonndu, sonndu. Sonndu o, sonndu o, sonndu o

Jeego

jangu

Jeego

Jeego: 6. Fuy, fuy. Go’o, go’o. Ɗiɗi, ɗiɗi. Tati, tati. Nay, nay. Jowi, jowi. Jeego, jeego.

Ordinateer

jangu

Ordinateer

Ordinateer, ordinateer, ordinateer. Mi.: Ordinateer am, ordinateer am, ordinateer am. A.: Ordinateer

Ɗo andukia a Fula!

jangu

Ɗo andukia a Fula!

Neddo moƴƴo. Rawaandu be ullundu. Ɗo yiddia mi Afia. Ŋaamui Kofi namri o. English: Concise Fula

Pular Numbers Zero To 20

jangu

Pular Numbers Zero To 20

Fula: Count From Zero To Twenty 0 0 - fuy 1-10 1 - go’o 2 - ɗiɗi 3 - tati 4 - nay 5 - jowi

Start Learning Pular Today

jangu

Start Learning Pular Today

You can learn a little Pular, every day. Start with these four handy words in Pular: Greet in Pula

"One, 1" in Pular

jangu

"One, 1" in Pular

Fuy: 0. Go’o: 1. Pular Dictionary fuy go’o

"Two, 2" in Pular

jangu

"Two, 2" in Pular

Ɗiɗi: 2. Fuy, fuy. Go’o, go’o. Ɗiɗi, ɗiɗi. Pular Dictionary fuy go’o ɗiɗi