Nabanya,

100:1 Sarwuki Bako Faamu

Baawo don wonuat dabare maa dabare moƴƴo.

Hala Nder Haala Le'Nyol Akan

Tsir kor mmpam

Ko hala nder haala o bako demgal Akan.

<< Kosali | Garojum >>