Akkitaal yidde, nyalaumare kala go`ofuu.

Ko Sua patakewol habaru patakewol. Ɗi haajea Sua wakkati maa bako wakkati 3.

Fuddorde hande!

Hande Harfere: Huude Mardum Wuttude Nay

Deftere: Fula -

  • Hande Harfere: Fasawawol
  • Hande Harfere: Dida'Ngol
  • Hande Harfere: Huude Mardum Wuttude Nay
  • Hande Harfere: Howede
  • Hande Harfere: Huttudu Tati
  • Lekkol
  • Hande Harfere: Dimokaradiya